FOTKY
Praha, Illegal fest Kyje #3 - 9.6.2007Klub Ojaj - 3.3.2007Klub Velvet - 1.2.2007Klub Orionka - Komořany